1. Erven en verdeling erfenis zonder testament

lucht-zee

Erfenis

Wanneer iemand overlijdt, wordt de verdeling van de erfenis wettelijk geregeld in het versterferfrecht.

1. 1 Versterferfrecht

De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd komt toe aan de erfgenamen.
De overledene is de erflater.
Wie de erfgenamen zijn wordt ook geregeld in het versterferfrecht. Het versterferfrecht geldt indien er geen testament is gemaakt.

Is er wel een testament gemaakt, dan gelden de hierin genoemde personen als erfgenaam. Alleen in een testament kan afgeweken worden van hetgeen geregeld is in het versterferfrecht.

De erfgenamen zijn naar bloedverwantschap in 4 groepen onderverdeeld.

 • Groep 1
  In deze groep gaat het om de echtgenoot, geregistreerd partner en eigen kinderen dan wel kleinkinderen.
  Is de erflater getrouwd en heeft hij/zij kinderen, dan erft de echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing.
  De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.
  Is een kind overleden, dan treden diens kinderen in de plaats van hun ouder. Kleinkinderen treden in de plaats van hun ouder, als deze eerder is overleden.

 • Groep 2
  Hierin gaat het om de ouders, (half)broers en (half)zusters. Is de erflater niet getrouwd en heeft hij/zij geen kinderen, dan erven de ouders en(half)broers en (half)zusters.
  De ouders erven ieder een kwart, de halfbroer en/of -zuster de helft van een volle broer en/of zuster Is een broer of zuster al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.

 • Groep 3
  Hierin zijn de grootouders opgenomen.

 • Groep 4
  In deze laatste groep gaat het om de overgrootouders.